Konsultant krajowy

Barbara Bętkowska-Korpała

Konsultant Krajowy w dziedzinie psychoterapii uzależnień został powołany 31 sierpnia 2022 roku przez Ministra Zdrowia.

Zadania konsultanta Krajowego dotyczą m.in.

 • wykonywania zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej:
  • Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Rzecznika Praw Pacjenta;
 • opiniowania i doradzania przy zadaniach realizowanych przez:
  • Centrum Egzaminów Medycznych,
  • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
 • prowadzenia nadzoru nad merytoryczną realizacją szkolenia specjalizacyjnego
 • udziału w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej;
 • prognozowania potrzeb zdrowotnych w swojej dziedzinie;
 • doradzania w realizacji zadań, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;

Aktualnie, trwają starania o powołanie konsultantów wojewódzkich. Zadania konsultantów wojewódzkich dotyczą m.in.

 • współpracy z konsultantem krajowym
 • wydawania opinię, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje;
 • wnioskowania do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki;
 • na wniosek wojewody wydawania opinięi czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny;
 • na podstawie kontroli wydawania opinii:
  • czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego spełnia niezbędne wymagania,
  • na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

Szczegółowe regulacje prawne konsultanta krajowego i wojewódzkich określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia.