Województwo małopolskie

dr. n. med. i n. o zdr. Jolanta Ryniak

specjalista w dziedzinach psychologii klinicznej oraz psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, superwizor aplikant i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Powołana w lutym 2024 roku przez Wojewodę Małopolskiego, na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychoterapii uzależnień dla województwa małopolskiego.

Dane kontaktowe:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

O/K Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży

Poradnia Leczenia Uzależnień  

ul. Śniadeckich 10

31-531 Kraków

e-mail: jryniak@su.krakow.pl                  

Kwalifikacje zawodowe:

Ukończone studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1993 r.). Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej pierwszego (2001 r.) i drugiego (2005 r.) stopnia. Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (2004 r.) oraz superwizora psychoterapii uzależnień (2005 r.). Rekomendacja Trenera II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2008 r.) oraz dyplom trenera Ècole Europèenne de Psychothèrapie Socio- et Somato- Analytique (1998 r). Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2010 r.) oraz aplikanta superwizora psychoterapii (2013 r.). Uznanie dorobku zawodowego przez Ministra Zdrowia w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (2023 r.)

Dyplom specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień (2023 r.)

Doktorat w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2023 r.)

Szkolenia w zakresie psychoterapii: 

Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt Ośrodek Terapii Gestalt Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków (1993-1995)

Szkolenie w Ècole Europèenne de Psychothèrapie Socio- et Somato- Analytiquew Strasbourgu (1996-1998)

Całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii  w Zakładzie  Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ, Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków (1997-2001), Studium Terapii Uzależnień, Instytutu Psychologii Zdrowia (2003 r). Nadal bierze udział w szkoleniach zawodowych.

Działalność zawodowa:

Od 1996 roku współpracuje z placówkami leczenia uzależnień oraz placówkami opieki psychiatrycznej jako psycholog kliniczny, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, a od 2007 roku również jako superwizor.

W latach 2004-2009 była dyrektorem Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień. W latach 2007-2015 pełniła funkcję kierownika merytorycznego Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień, a następnie Studium Psychoterapii Uzależnień. W latach 2011 – 2020 współpracowała z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

Od 2013 roku kieruje Zespołem Poradni Leczenia Uzależnień dla dorosłych, dzieci i młodzieży przy O/K Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii, lekarzy, psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, psychologów klinicznych.

Przewodniczy pracom Komisji Egzaminacyjnej w ścieżce szkoleń rozpoczętych w ramach PARPA oraz jest egzaminatorem w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz wystąpień na konferencjach. Brała udział w komitetach organizacyjnych oraz naukowych konferencji z zakresu psychoterapii uzależnień.

Podejmowała prace eksperckie m.in. w Małopolskiej Radzie Przeciwdziałania Uzależnieniom (2005), Zespole Doradców Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do spraw lecznictwa odwykowego (2006-2022), Radzie Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień (2007-2011), Zespole Ekspertów do spraw nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej (2014 r.).

Za działania w obszarze leczenia uzależnień w Krakowie otrzymała w 2010 roku odznaczenie Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia”.

Aktualności

Specjalizacja w dziedzinie psychoterapii uzależnień w województwie małopolskim

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień (KSTU) jako pierwsza placówka w Małopolsce otrzymało od Ministra Zdrowia akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Zostało ono zamieszczone na liście akredytowanych szkoleń specjalizacyjnych prowadzonych przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień skierowane jest do osób posiadających tytuł zawodowy magistra uzyskany w zakresie: pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie lub na kierunku lekarskim. 

Szkolenie rozpoczęło się w marcu 2024, będzie trwało 4 lata tj. do lutego 2028 roku. Specjalizacja zawiera 10 modułów, w tym 23 kursy specjalizacyjne i 8 staży kierunkowych oraz kurs specjalizacyjny jednolity.