Specjalizacja

Podstawą prawną dla realizacji szkolenia specjalizacyjnego oraz zasad organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień jest USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Zespół Ekspertów został powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenie Podyplomowego prof. Ryszarda Gellerta w jesieni 2022 roku celem opracowanie programu specjalizacji oraz jest opiniowania wniosków o uznanie dorobku zawodowego za równoważny z ukończeniem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapia uzależnień.

Lista osób, która otrzymała decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny z ukończeniem czteroletniego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapia uzależnień jest w załączeniu.

Lista osób z uznaniami MZ dorobu za równoważny z ukończeniem szkolenia specjalizacyjnego

Osoby, które chcą aby ich dane zostały zamieszczone na liście proszone są o przesłanie wypełnionej deklaracji wraz ze skanem decyzji MZ o uznaniu dorobku.

Deklaracja

Skład Zespołu Ekspertów

  • dr hab., prof. UJ Barbara Bętkowska-Korpała – konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii uzależnień, przewodnicząca zespołu;
  • prof. dr hab. Czesław Czabała – przedstawiciel konsultanta krajowego;
  • dr hab. prof. UJK Krzysztof Gąsior – przedstawiciel konsultanta krajowego;
  • dr Ireneusz Kaczmarczyk – przedstawiciel Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień;
  • dr Katarzyna Nowakowska-Domagała – przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Program szkolenia specjalizacyjnego

Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Psychoterapia uzależnień został opracowany przez Zespół ekspertów przy współudziale zaproszonych certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień w oparciu o standardy obowiązujące w specjalizacjach w ochronie zdrowia. Program uzyskał pozytywną recenzję konsultantów krajowych z dziedzin: psychologii klinicznej prof. dr hab. Bernadetty Izydorczyk oraz psychiatrii prof. dr hab. Piotra Gałeckiego. Program został zatwierdzony przez zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w styczniu 2023 roku.

Link do programu specjalizacyjnego :

https://www.cmkp.edu.pl/aktualnosci/jest-gotowy-program-nowej-specjalizacji-psychoterapii-uzaleznien

Uzupełniający program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie  psychoterapii uzależnień został złożony do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl i jest opracowywany. Jest on przeznaczony dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany w zakresie: pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogii specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie lub na kierunku lekarskim oraz zgodnie z artykułem  12. 2. Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, osoba taka:

1) przed dniem 1 stycznia 2022 r. ukończyła szkolenie w dziedzinie uzależnienia i nie uzyskała certyfikatu instruktora terapii uzależnień lub

2) w dniu 1 stycznia 2022 r. jest w trakcie szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie instruktora terapii uzależnień,

lub

3) uzyskała certyfikat instruktora terapii uzależnień

– może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, po ukończeniu uzupełniającego szkolenia specjalizacyjnego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 52 tej ustawy, jednak nie później niż w okresie 4 lat od dnia ukończenia szkolenia albo uzyskania certyfikatu na podstawie dotychczasowych

Akredytacja jednostek szkolących:

Trwają prace nad akredytacją jednostek szkolących. W jesieni br. Ogłosimy listę ośrodków, w których będzie prowadzone szkolenie specjalizacyjne.

Aktualna lista ośrodków szkolących

Skład Zespołu ekspertów ds. akredytacji

  • dr Katarzyna Nowakowska-Domagała  – przewodnicząca
  • dr hab., prof. UJ Barbara Bętkowska-Korpała
  • dr Bogusława Bukowska
  • dr Anna Przenzak

Głównym zadaniem zespołu jest ocena merytoryczna wniosków składanych przez jednostki ubiegające się o akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego.