EGZAMIN PESoz – wiosna 2024

EGZAMIN SPECJALIZACYJNY W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ – SESJA WIOSNA 2024

Egzamin specjalizacyjny w dziedzinie Psychoterapia Uzależnień – w części praktycznej – polega na analizie przypadków, a pytania dotyczą aspektów diagnozy klinicznej, całościowego rozumienia problematyki osoby uzależnionej dorosłej, dzieci i młodzieży oraz rodziny, doboru właściwych metod leczenia i procesu psychoterapeutycznego oraz dynamiki relacji, metod psychoterapeutycznych, a także czynników utrudniających i sprzyjających korzystnej zmianie zdrowotnej.
Na egzamin PESoz zdający przywożą czytelnie wydrukowany/e, opracowany/e przypadek/przypadki z prowadzenia procesu psychoterapeutycznego (min. 6 miesięcznego, zgodnie z poniżej zamieszczonym schematem).

Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu PESoz:
          • certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień (por. art. 96 Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. O niektórych zawodach medycznych) – przywożą jeden przypadek;
          • osoby, które nie uzyskały jeszcze certyfikatu po ścieżce szkolenia KBdsPN, PARPA lub KCPU (por. art. 12.1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz  niektórych innych ustaw) – przywożą ze sobą dwa przypadki prowadzone pod superwizją i zatwierdzone przez superwizora.

Analizy przypadków są metodą oceny umiejętności praktycznych zgodną z programem specjalizacyjnym (z dnia 7.02.2023). Opracowanie przypadku może dotyczyć pracy z osobą dorosłą, dzieckiem i młodym człowiekiem z problemem uzależnienia lub z parą, rodziną lub z osobą będąca w bliskiej relacji z osobą uzależnioną.

Przedstawienie własnego przypadku – z opisem procesu psychoterapeutycznego o charakterze długoterminowym – ma umożliwić pełniejsze zaprezentowanie własnych umiejętności pracy psychoterapeuty.

LISTA LEKTUR obowiązujących do egzaminu w sesji wiosennej 2024, będzie wywieszona na stronie Centrum Egzaminów Medycznych oraz na stronie konsultanta krajowego i konsultantów wojewódzkich (https://konsultantkrajowy-psychoterapiauzaleznien.pl/konsultanci/krajowy/), po 15 stycznia 2024.

SCHEMAT OPISU PRZYPADKU na egzamin praktyczny – psychoterapia uzaleznień


Powrót